सांगली जिल्हा अधिकार अभिलेख पत्रक(7/12)
तालूका नाव
०१.
शिराळा
०२.

वाळवा (इस्लामपूर)

०३ पलूस  
०४ विटा (खानापूर)  
०५ आटपाडी  
०६ तासगांव  
०७ मिरज  
०८ कवठे महांकाळ  
०९ जत  
१० कडेगांव